авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 | 2 ||

Научно-методологические основы улучшения качества воды в казахстанском секторе каспийского моря

-- [ Страница 3 ] --

Зерттеу нтижелері. Каспий теізіні Солтстік аумаыны ластануы жне теіз суыны ластануы арастырылды. Сонымен атар, зара байланыс рдісі орнатылан: оны сер ету жадайы – Каспий теізіні азастан блігіндегі нтижесі. Акваторийді зіндегі сужинаы алаындаы суды ластануы, зен аынымен жететін оспаларды, ластану негізіні барлы тріні жиынтыы ретінде аныталатын, ластану негізіне байланысты Каспий теіз суыны ластануын анытайтын математикалы моделі егізілген.

Біра, табиатты орау шаралар ауымы лі де суды сапасыны ажетті дегейін крсетпейді. Сондытан, ылыми-зерттеу жмыстарыны негізі ретінде ереже беріліп отыр, Каспий теіз суыны ластану дегейіні рі арай суіне жол беруге болмайтыны туралы, яни «Нлдік ластану» атты станым абылданды. Бірінші кезеде, суды ластауа арсы р трлі табиатты орау шаралары растырылуда. Екінші кезеде, теіз суыны атмосфералы ауа арылы ластануды алдын алуы. Су сапасыны жасарту масатында табиатты корау шаралары енгізілген: зен суларыны ластанудан тбегейлі тазартуды технологиялы слбалары, жаын орналасан ауматарда суды орау жне ластану шаралары егізілуде.

Жмысты практикалы ндылыы:

  • Каспий теізіні азастан аумаындаы суды ластану дегейін анытау.
  • оршаан ортаны экономикалы жадайыны жасаруына байланысты, наты шешімдер абылдануа ммкіндік беретін теіз суыны ластану негізіні антропагендік ыпалыны баалануы.
  • Су кзіндегі суды тазарту технологиясы.
  • Ккністік-баша даылдарын ндіруде шайынды суларды пайдалану дістері.

ылыми ережелерді дйектілігі жне длелділігі ндірістегі су сапасыны жасартылуында сынылан сыныстарды енгізу нтижелерімен, азастан аумаындаы Каспий теіз суыны ластануыны растырылан математикалы модельдер жне есеп нтиже йлесімімен арастырылды, ндірістегі су сапасыны жасартылуымен пталды. Сонымен атар, ылыми-зерттеу жмыстарын жргізуде, берілген наты ведомстваны жне трлі саладаы йымдарды нтижесі бойынша, антропагендік ыпалды аныталуы, экологиялы жадайды жасарылуыны ылыми жне жобалау егізулер мен растырылан белгілерді жетілдірілуі, дістер жне дістемелік есептермен, жалпы дістерді технологиялы шешімдермен лемдік тжірибеде олданылады.

олдану саласы. Зерттеулер алаптаы оршаан ортаны орау мселесіне жатады, яни, азастан аумаындаы Каспий теіз суыны ластануын алдын алу, аын жне кайтым суды суару жмыстарында пайдалану жне оларды эколого-экономикалы тиімділігін негіздеу.

Экономикалы тиімділігі. Маыстау алабындаы нормативтік таза суды тасылуын болдырмаудаы капиталды салымдар жне суды орау кешеніндегі пайдалану жмыстарыны жылды шыындары 6,0 млн жне 0,15 млн. АШ $ рап отыр. Болдырылмайтын жылды шыыны – 1,9 млнАШ $.

сынылан табиатты орау кешеніні, сонымен атар суды орау шараларыны жалпы экономиялы тиімділігі 0,153 те. Ал, табиатты орау кешені шарасыны таза экономикалы тиімділігі R=133,5 (жылына млн. тенге)- те болады, жне бл мн нлден жоары болуы тиіс.

Conclusion.

KIM VADIM VICTOROVICH

“Methodological approach on Kazakhstan Part The Caspian Sea water improvement.”

25.00.36- Geoecology

The target of research is water resources condition in Kazakhstan sector of the Caspian Sea.

The subject of research is environmental protection measures on water quality improvement in Northern part of the Caspian Sea.

The goal of research is to explore anthropogenic factors of oil sector of economy that lead to water pollution, and develop the measures on water quality improvement in Kazakhstan sector of the Caspian Sea.

The method of research includes the analysis of water cadastre data and oil ventures materials on Sea pollution, as well as methodology of system concept to analysis and synthesis of environmental projects, various objects for patterns of ownership which affect ecological condition of Kazakhstan sector of the Caspian Sea; the research method and methods of system analysis, methods of mathematical statistics, water-management design and estimation of environmental pollution. Theoretical and methodological fundamentals of hydro economic and water protection measures effectiveness, basic principle of Declaration, signed in Rio-de-Janeiro in 1992, are considered together with environmental problems.

Scientific novelty: 1) quantitative and qualitative measures of water resources pollution against man's impacts in Kazakhstan part of the Caspian sea are determined; 2) mathematical model for assessment of water pollution in Kazakhstan part of the Caspian sea is made; 3) method for assessment of detriment from water resources pollution in Kazakhstan part of the Caspian sea is developed; 4) environmental measures for rehabilitation of affluent water quality and for prevention of sea water pollution are developed from work of enterprises allocated on coastal areas.

Findings of investigation: The sources of pollution and level of water pollution have been identified for Caspian sea, Northern part. As a result, the processes correlation has been set: impact-condition-outcome for the Caspian Sea, Kazakhstan part. The math model has been designed (fundamental equation) showing the water pollution of the Caspian Sea depending on pollution sources, which is identified as the sum of all types of pollutions, ingredients (impurities) coming with rivers with their water-collecting area. However the accepted range of implemented nature-conservative measures still does not insure the reach of water condition required level. There for the base of scientific researches the statement was taken is “the further pollution of the Caspian Sea water is not allowed notably the “zero pollution” statement has been taken”. Ta the first stage, the nature-conservative measures developed for preventing of water pollution from all the pollution sources, except the way from atmosphere pollution. At the second stage the atmosphere pollution way has to be prevented as well. Nature-conservative measures were developed for water condition improving: technological scheme of river water cleaning, water protected actions on preventing the sea water pollution from social objects.

Practical value: The level of water pollution identification. The assessment of each source of pollution, which allowed accepting reasonable proposals on environmental improvement. Technological methods of water treatment. Methods of swage water utilization in melon producing.

Validity and authenticity of scientific regulations proved by the implemented results of the proposed recommendations on improving of water quality in industries, by convergence of calculated results on water pollution assessment in the Kazahstan part of the Caspian sea, by corresponding of the developed mathematic models with actual, natural processes on researched area. Also, by conducting of researched activities based on wide valid figures organizations of the different range of activities, by man’s impact defining, by scientific and project designing on environmental condition improvement, by perfection of the developed criteria, by methods and mythological calculations, by technological decisions and world wide used general methods and criteria.

Range of application. the research is related to environmental of protection problematic issues, notably to the task decisions of the sea water condition ecological assessment on preventing Kazakhstan part of the Caspian sea water pollution and sewage and returned water utilization for fodder crop watering and ecological, economical effectiveness justification.

Expected saving rate. The capital and annual costs allocated for water protected complex implementation on preventing effluents treated to standard quality water on Mangystau oblast is 6 millions of USD and 0,15 millions of USD.

Capital investments and annual costs for water protected complex utilization for allocating lagoons and tailing pits placed on sea side territory and usage accumulated sewage water for watering of the melons and gourds watering o the Mangystau oblast territory is 11 millions of USD and 0.546 millions of USD.

Absolute economic effectiveness of the proposed complex of nature protected including water protected actions is 0.153. Saving rate of the annual complex of nature protected actions is R=908 000/year and it’s more then 0.

Подписано в печать 23.10.2010 г.

Формат 60х80 1/16. Уч.-изд.л.1,0 Усл.п. 1,0

Тираж 100. Заказ 261

Издательство «Тараз университеті»

ТарГУ им.М.Х.Дулати

080000, г.Тараз, ул Толеби, 60Pages:     | 1 | 2 ||
 

Похожие работы:


 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.