авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

Строительная керамика на основе техногенного грубодисперсного сырья

-- [ Страница 6 ] --

37 Туленбаев Ж.С. Разработка составов керамических масс строительной керамики на основе техногенного сырья // Вестник ТарГУ – Тараз, 2010.- №2 –С.248-251.

ТЙІНДЕМЕ


Туленбаев Жанат Сауранбайлы


Техногендік рескел дисперстік шикізат негізіндегі рылысты керамика

05.23.05 – рылыс материалдары жне бйымдары

Диссертацияны жалпы сипаттамасы: рескел тйіршікті компонент-терді рамындаы рылыс керамикасыны асиеттерін біріктіру жне алыптастыруды рдістерін деуді негізіні жмысты гипотезасына сйкес трлі нсадаы «ядро-сырты абыша» типіндегі екі жне ш компонентті оспадан тратын рылыс керамикасыны рылымын модельдеу шамаланады. Саз бен мнан тратын тау жынысы, сазбалшыты блшектерінен жне пластикалы емес техногенді шикізатты тйірінен тра-тын ядро арылы рылымды деу шамаланады: гранитті елеу, кміртекті-кремнийлі атпарлы тастар, фосфатты-сазбалшыты атпарлы тастар, фосфатты-кремнийлі атпарлы тас, сазбал-шыты атпарлы тастарды елеуі, циклонды тоза, доменді шлак. Талап етілетін асиеттердегі керамика-ны рылымын алыптастыруды задылытары мен белгілерін анытау шін керамиканы рамын, рылымын жне асиеттерін тжірибелік зерттеуді нтижелерін талдау, рылыс керамикасыны тжірибелі-ндірістік зерттеулерін ткізуді моделі мен жолын наты рылыма сйкестілігін талдауды ткізу шамаланады.

Жмысты масаты – рылымды алыптастыру-ды жалпы задылытары мен белгілерін бекіту, пластикалы емес табии жне техногенді шикізатты олдану арылы рескел тйіршікті массадан тратын рылыс керамикасыны асиеттерін болжамдау жне оларды тжірибеде орындау.

Жмысты ылыми жаалыы келесідей тйінделеді:

1. рескел тйіршікті массадан тратын рылыс керамикасыны рылымы мен асиеттерін алыптастыруды белгілері болып ядро мен абыты агрегаттарыны лшемдеріні атынасы, серпімділік модульдеріні мндері жне ядро мен абыты мате-риалдарыны термиялы кееюіні коэффициенттері мндеріні салыстырмалы айырмалы-ы, оларды бірігуіні температураларыны айырмалыы, ядро мен абыты материал-дарыны негізіні модульдері мндеріні айырмалыы табылатындыы аныталан.

2. Керамикалы рылыс материалдарын дайындаудаы композицияда олдануа болатын рескел тйіршікті компоненттерді блшектеріні максималды лшемі серпімділік модульдеріні мндері мен тйіршікті компоненттерді термиялы кееюіні коэффициенттеріні салыстырмалы айырмалыы жне оларды арасындаы байланыс арылы аныталады.

3. Бірігуді трлі температураларында ашылан азба жыныстарыны, гранитті елеуді жне домендік шлактарды негізінде керамикалы байланыстарды тзімділік жне суды сііру туелділіктері, сондай-а шлакты атты блшектеріні кйдірілген байланыстырушыны балымасымен зара рекетін сипаттайтын адгезионды зікті жмысыны мндері алынан.

4. Ядро мен абы материалдары трізді байланыс зонасындаыдай волластонит жне анортит, муллитке сас фазаны руа байланысты рескел тйіршікті композициядан тратын рылыс керамикасыны жоары эксплуатационды асиеттері амтамасыз етіледі. Берік керамиканы фазасын руда жоары кальциялы шыындары бар композициядан тратын керамиканы біріктіруде кальцийді еркін оксиді белсенді атысады, 1000-1050°С кйдіру температураларында 3,8-5,0 % СаОбос байланысады.

Зерттеу жмысын жргізу дістері бл жмыста зерттеулерді азіргі кездегі рентгенофазалы, дифференциалды–термиялы, электронды–микроскоп сонымен атар рылыс материалы жне бйымдарды сынатан ткізу дістері алыпты олданылан.

Жмысты тжірибелік маыздылыы. німні сапасын арттыру, ндірістік циклды затыын ысарту, дстрлі емес шикізатты олдану, рдістерді механизациясы мен автоматизациясы, жылуды немдеу, німні ассортиментін кеейту сияты наты (80–100%-ке) келешегі бар технология-ны ммкіндіктері крсетілген. асиеттерді (беріктік, суыа тзімділік, декоративтілік) жоары дегейі бар рылыс керамикасын алуа амтамасыз ететін, осы асиеттерді басару ммкіндігін жне керамика ндірісіне табии жне техногенді шикізатты жаа трлерін олдануды амтамасыз ететін рылым мен асиеттерді алыптастыруды белгілері сынылан.

Зерттеуді нтижелерін орындау. «Стройсервис – Эльф» ЖШС кірпіш зауытында жоары тзімді (150-200 маркалы) жне суыа тзімді (35, 50 маркалы) кірпішті екі рамы ндіріске ендірілді. Керамикалы цехта абыраларды ішін аптау шін керамикалы тататастарды дайындауа ажетті масса ндіріске ендірілді. Жмысты нтижелері «АХЕМ INVESTMENT» ЖШС-на рескел тйіршікті шлагы бар сазбалшытарды композициясынан тратын беріктік бойынша 150 жне суыа тзімділік бойынша бойынша 35 маркалы жартылай ра престеудегі кірпішті рамын ндіріске ендіруде олданылан. Кірпіш ндірісі цехында патент бойынша массадаы беріктік бойынша 250 жне суыа тзімділік бойынша 35 маркалы апталан тасты, беріктігі бойынша 1000, суыа тзімділігі бойынша 50 маркалы клинкерлі кірпішті тжірибелік-нерксіпті сынау келтірілген.

КАЗФОСФАТ» ЖШС-ны керамикалы цехында рескел тйіршікті композициялы жне гранитті елеу, кміртекті-кремнийлі атпарлы тастар, фосфатты-сазбалшыты атпарлы тастар, фосфатты-кремнийлі атпарлы тастары бар жіішке дисперсиялы массалардан тратын иілуде 27-31 МПа беріктігімен апталан керамиканы тжірибелік-нерксіптік сынау келтірілген.

SUMMARY

Zhanat Tulenbayev

Builiding ceramics on the basis of anthropogenic particulate raw materials

05.23.05 – Building materials and products

General characteristic of dissertation: According to a working hypothesis of the basic working out of processes of sintering and formation of properties of building ceramics from structures with coarse-grained components modeling of structures of building ceramics from two- and three-componental mixes on type "kernel-cover" of various variants is supposed. Working out of structures with a kernel from particles of loam, clay and grains of nonplastic technogenic raw materials is supposed: granite elimination, carbonaceous-siliceous slates, phosphate-clay slates, phosphate-siliceous slate, elimination of clay slates, a cyclonic dust, domain slag. Besides, research of the mixed structures models when a cover round a nonplastic kernel from clay units contains additional particles from fine additives is supposed. For definition of laws and criteria of ceramics structure formation with demanded properties it is supposed to carry out the analysis of results of laboratory researches of structures, structure and properties of ceramics, the analysis of conformity of real structures of building ceramics modelling and by carrying out trial researches.

The purpose of work: an establishment of the general laws and criteria of structure formation, forecasting of building ceramics properties from coarse-grained weights with use of nonplastic natural and technogenic raw materials and their realization in practice.

Scientific novelty of work consists in the following:

1. It is established that criteria of formation structure and properties of building ceramics from coarse-grained weights are the prevailing size of grains, a parity of the units sizes of a kernel and a cover, a relative difference of elasticity modules values and factors of thermal expansion of materials of a kernel and a cover, a difference of their sintering temperatures, a difference of modules values of kernel and cover materials.

2. It is established that the maximum size of particles of coarse-grained components which can be used in compositions at manufacturing of ceramic building materials, is defined by a relative difference of modules values of elasticity and factors of thermal expansion of granular components and sheaves between them. For definition of the maximum sizes of grains and a sheaf kind between them, high-strength structures providing reception, the diagramme of change of the maximum sizes of grains depending on a relative difference of modules values of elasticity and factors of thermal expansion of materials of grains and a sheaf between them is offered. The temperature of building ceramics roasting raises at increase in the relation of the sizes of units of a kernel and a cover with 5 to 10 and increase of the prevailing size of grains from 0,05-1 to 2,5-3 mm and more and that more intensively, than a more relative difference of modules values of elasticity and factors of thermal expansion of materials of a kernel and a cover.

3. Dependences of durability and water absorption of ceramic sheaves on a basis stripping breeds, granite eliminations and domain slags are received at various sintering temperatures, and also value of the adhesive separation work, characterizing interaction of slag firm particles with melt kilning sheaves.

4. High operational properties of building ceramics from coarse-grained compositions are provided at the expense of formation mullit-like phases, vollastonite and anorthite, both in kernel and cover materials, and in a contact zone. At sintering of ceramics from compositions with high-calcium waste in formation of phases strengthening ceramics actively participates free calcium oxide; at temperatures of roasting 1000 - 1050 °С communicates 3,8-5,0 % of СаО. Melt formation in a material of a cover in number of 5 - 10 % leads to an intensification of interaction of materials of grain and a cover, to displacement of grains rather each other with formation of the equilibrium macrostructure providing increase of density and durability of ceramics at zero values of shrinkage and expansion within 1,2- 1,6 %.

The practical importance of work. Possibilities of technologies opening prospects of essential (on 80–100 %) improvements of products quality, reductions of a production cycle duration, use of nonconventional raw materials, mechanisation and automation of processes are shown, economy of heat, expansion of production assortment. Criteria of structure and properties formation are offered, providing reception of building ceramics with the raised level of properties (durability, frost resistance, decorative effects), providing possibility to operate these properties and to use for ceramics manufacture new kinds of natural and technogenic raw materials.

Realisation of research results. Two structures of high-strength (marks 150 - 200) and cold-resistant (marks 35, 50) brick at Open Company brick-works «Strojservis – Elf» are introduced in manufacture. The weight for manufacturing of a ceramic tile for internal facing of walls in ceramic shop is introduced in manufacture. Results of work are used at introduction in manufacture of e of a moist pressing brick structur of mark 150 on durability and 35 on frost resistance from compositions clay with coarse-grained slag in LLC “AXEM INVESTMENT”.

In manufacture shop a brick trial tests of a facing stone of mark 250 on durability and 35 on frost resistance from weight under the patent, clinker a mark brick on durability more than 1000, on frost resistance more than 50 are conducted. At brick factory pilot trial tests of a tape tile with durability are conducted at a bend 17,5 МПа and 35 on frost resistance. On new materials production schedules are developed. In ceramic shop LLC “KazPhosphate” pilot trial tests of facing ceramics with durability are conducted at a bend 27-31 МПа from coarse-grained compositions and from fine weights about granite elimination, carbonaceous-siliceous slates, phosphate-clay slates, phosphate-siliceous slates. On manufacture of facing ceramics production schedules which are used at the enterprise “Strojservis – Elf” are developed.


Подписано к печати «8 » ноября 2010 г.

Формат 60х84/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Объем 2,4 п.л.

________Тираж 100 экз. Заказ № 358_______________

Типография АО «НЦ НТИ»

050026, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
 
 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.