авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

Совершенствование экономического механизма переработки зерновых культур (на материалах южно-казахстанской области)

-- [ Страница 5 ] --

Список опубликованных работ по теме диссертации

 1. Совершенствование форм и методов государственного регулирования рынка зерна и продуктов его переработки // Вестник МКТУ. – 2007. – №3. – С. 157-161 (в соавторстве).
 2. Совершенствование экономического механизма производства и переработки риса в условиях рынка //Вестник МКТУ.– 2007.– №3.– С. 288-292.
 3. Совершенствование организационно-экономических аспектов государственного регулирования зернового подкомплекса РК. // Международная научно практическая конференция посвященной к 10-летию Стратегии «Казахстан-2030»: «Всесторонняя ускоренная модернизация экономики Казахстана и Средней Азии: современность и переспективы». КазНУ, -2007. –С. 98-99.
 4. Современный аграрный рынок и его структурные элементы // Вестник МКТУ. – 2008. – №1. – С. 206-213.
 5. Зарубежная практика и механизмы государственного регулирования рынка зерна в Казахстане//Вестник КазГУ.– 2008.–№3.– С. 9-12 (в соавторстве).
 6. Анализ показателей эффективности производства зерна в условиях совершенствования экономической оценки сельскохозяйственных угодий // «Поиск». – 2008. – №1(1). - С. 11-14
 7. Основные принципы самообеспечения продовольствием и устойчивое функционирование зерновой отрасли//«Поиск».-2008.-№1(1).-С.14-17(в соавторстве).
 8. Государственное регулирование рынка зерна и продуктов его переработки // Вестник МКТУ. – 2008. – №1. – С.198-202 (в соавторстве).
 9. Совершенствование организационно производственных отношении в зерновом подкомлексе Казахстана. // «Валихановские чтения-13»: материалы международной научно-практической конференции. – Кокшетау: Кокшетауский госуниверситет им. Ш.Уалиханова, 2008.
 10. Управление издержками и прибылью агропродовольственного сектора экономики. // «Проблемы науки и образования в современных условиях»: 15 летию ЮКГИ им. М. Сапарбаева: материалы международной научно-практической конференции. – Шымкент: ЮКГИ им. М.Сапарбаева, 2009. – С. 3-5. (в соавторстве).
 11. Принципы формирования регионального зернового рынка.//«ЭФИ».-2009.- №3(15).–С.43-47

ТЙІН

ЖАКСЫБАЕВА АКБОТА АБАЕВНА

Днді даылдарды деуді экономикалы механизімін жетілдіру (Отстік азастан облысыны мліметтері негізінде)

08.00.05 – Экономика жне халы шаруашылыын басару (ызмет салалары мен ызмет ету ортасы бойынша)

Зерттеу пні ретінде ауыл шаруашылыы ксіпорындарында днді даылдарды деуді экономикалы механизімі, оларды алыптастыру мен дамытуды басару процесі жне ксіпкерлік ызметті йымдастыру алынды.

Зерттеу объектісі азастанны днді даылдарды деу кешені болып табылады.

Зерттеуді масаты – аграрлы саланы, е алдымен днді даылдарды деумен айналысатын ауыл шаруашылыы ксіпорындарында экономикалы механизімді алыптастыру мен жзеге асыру бойынша тжірибелік сыныстар мен теорялы жне дістемелік шарттарын дайындау жне ылыми негіздеу.

Зерттеуді теориялы жне дістемелік негізін экономиканы аграрлы секторындаы экономикалы жйені реттеу мселесі, днді даылдар кешеніні сырты экономикалы байланыстары таырыбына атысты отанды жне шетелдік алым экономистерді ебектері рады. Диссертациялы жмыста занамалы жне нормативтік актілер, азастан Республикасы Статистика агенттігіні статистикалы материалдары, Отстік азастан, Солтстік азастан, Амола жне останай облыстарыны Ауыл шаруашылыы Департаментіні оперативті материлдары жне «Экономика жне АШК ЗИ жне ауыл шарушылыы аумаын дамыту» РМК зерттеу нтижелері пайдаланылды.

Зерттеу барысында ала ойылан масаттар мен міндеттерге сйкес экономикалы-статистикалы жне абстрактілі­логикалы, есептік­ конструктивтік жне монографиялы дістері олданылды.

Зерттеуді ылыми жаалыы казіргі жадайда деуді экономикалы механизімні ылыми негізі натыланды:

– аграрлы салада баа саясатын айта арастырып «Ауыл шаруашылыы жне нерксіп німдеріне баа паритеті» туралы заын абылдауды маыздылыы негізделіп зерттелген;

– ауыл шаруашылыы ндірісінде ндіріс ресурстарын тиімді олданылуы мен днді даылдар саласында жасы жадай алыптастыруа баытталан ауыл шаруашылыын мемлекеттік реттеу механизімдері негізделген;

– ауыл шаруашылыы ксіпорындарында днді даыл ндірісін дамыту мселелері, жне оны аграрлы секторды алыптасуындаы маызы аныталан;

– аграрлы ндірісті алыптасуында аржы жйесіндегі кемшіліктерді себебі мен салдары аныталып, оны ауыл шаруашылыы тауар ндірушілеріні олдауда алатын ролін жетілдіруді сыныстары берілген;

– агарарлы секторда инвестициялы саясатты айта арастырыуды ажеттілігі негізделеген.орауа сынылатын ережелер:

– бидай нын ндіріетін деуші нерксібіні экономикалы­ математикалы моделі;

– азастан Республикасында ауыл шаруашылыы ндірісіні дамуын мемлекеттік реттеу мен олдау механизімі;

– азастан облыстары бойынша бидай сатау орындарыны рылымы;

– днді даылдар кешеніні технологиялы байланыс бойынша з ара табыстарды бліну дістемесі.

Зерттеуді тжірибелік маыздылыы. Зерттеу нтижесінде алынан орытындылар мен сыныстар днді даылдар деу саласында кеінен олданылуда жне сонымен атар жалпы республика бойынша аграрлы секторын рі арай дамытуда олданылуына болады. Днді даылдарды деуді экономикалы механизімін жетілдіру бойынша дайындалан сыныстар, елімізді ауыл шаруашылыын дамыту шін ажетті рі тиімді ылыми тжірибелік рал болып табылады.

Зерттеу нтижелері кптеген халыаралы, республикалы жне айматы ылыми конференцияларында талыланан жне баяндалан. Соны ішінде халыаралы ылыми­тжірибелік конференцияларда 3 баяндама.

Диссертациялы жмысты ылыми зерттеулермен байланыстылыы. Диссертациялы жмыс.А.Ясауи атындаы Халыаралы аза-трік университетіні «менеджмент жне маркетинг» кафедрасыны ылыми-зерттеу жмыстарыны жоспарына сай орындалды.

The resume

Jaksibayeva Akbota Abayevna

Perfection of the economic mechanism of processing

Grain crops (on materials of the Southern - Kazakhstan area)

08.00.05 – Economics and management of national economy

(in different fields of activity)

Subject of research. A subject of research is the economic mechanism of processing of the grain crops, regulating process of their formation and development, the organization of enterprise activity in the agricultural enterprises.

Object of research are chosen a grain subcomplex of Kazakhstan.

Objective of the dissertation work. The purpose of dissertational work consists in development both a scientific substantiation theoretically and methodological positions and practical recommendations on formation and functioning of the economic mechanism of processing in the agricultural enterprises of agrarian sphere specializing, first of all, on manufacture of a grain.

As theoretical and methodological basis of research the works of domestic and foreign scientists devoted to problems of regulation of economic system of agrarian sector of economy, foreign economic relations of a grain subcomplex, and also legislative both normative and legal acts of Government of RK have served.

At carrying out of researches information and help materials of Agency of Republic Kazakhstan on statistics, operative materials of Departments of an agriculture Southern - Kazakhstan, the North Kazakhstan, Akmola, Kostanai areas, results of researches the Republican State Enterprise «Scientifically research Institute of Economy and Agrarian the Industrial Complex and Development Rural Territory» are used.

According to objects in view and problems the following methods of researches were used: abstract - logic, economic - statistical, settlement - constructive and monographic.

Scientific newness of the research consists that scientific bases of the economic mechanism of processing in modern conditions are specified and generalized:

- The objective precondition is investigated and necessity of acceptance of the law «About parity of the prices on agricultural and an industrial output» with revision of a price politics in agrarian sector is proved;

- Mechanisms of state regulation of the agriculture, directed on formation of conditions of managing favorable for grain branch and maintenance of rational use of industrial resources in an agricultural production are proved.

- Problems of development of grain manufacture of the agricultural enterprises and his(its) value in becoming agrarian sector are determined;

- Causes and effects of lacks of a financial system in becoming agrarian manufacture are revealed and recommendations on perfection of its role in support Agricultural commodity producers are offered;

- Necessity of revision of an investment politics for agrarian sector is proved.

Principal propositions submitted to the defense:

- Economic-mathematical models on manufacture of a flour of a wheaten process industry;

- The mechanism of the state support and regulation of development of an agricultural production in РК;

- Structure of capacities of granaries on areas of Kazakhstan;

- A technique of distribution of the profit between participants of a technological chain of a grain subcomplex.

The practical importance of the executed research is determined by that the conclusions formulated in it and offers and recommendations are already used and can be widely applied not only in grain branch, but also in agrarian sector of republic as a whole. The developed offers on perfection of the economic mechanism of processing of grain crops are necessary and effective scientifically practical tool of the further development of an agriculture of our country.

Approbation of substantive provisions of work. Results of research were reported and discussed at the international, republican and regional scientific conferences, meetings, including, at international scientifically practical conferences 3.

A link of dissertation work with scientific researches.. Dissertational work is executed according to a complex theme of research works of the International kazakh-turkish university by H.A.Jasavi on faculty «Management and marketing».

ЖАксыБАЕВА Акбота абаеВНА

Совершенствование экономического механизма переработки

зерновых культур (на материалах Южно-Казахстанской области)

Подписано к печати 28.09.2010 г.

Формат 64х80. 1/16. Объем – 1,8 усл.печ.л.

Бумага офсетная №1. Печать офсетная.

Тираж 100. Заказ № 2295

Отпечатано в типографии «Туран» при МКТУ им. Х.А.Ясави

161200, г. Туркестан, Университетский городокPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 

Похожие работы:


 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.