авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||

Калькулирование себестоимости продукции в системе управленческого учета: теория, методология и организация (на примере апк рк)

-- [ Страница 9 ] --

Диссертациялы жмысты масаты нарыты экономика жадайындаы басару есеп жйесінде ауылшаруашылы німні зіндік нын калькуляциялау дістерін жетілдіру бойынша теориялы-діснамалы жне йымдастыру-методикалы (дістемелік) нсауларды деуге негізделеді.

Зерттеуді теориялы жне діснамалы негізін алыс-жаын (таяу) шетелдердегі экономикалы ылымны классиктеріні, азастан Республикасыны алым-экономистеріні ебектері, ылыми-дістемелік дебиеттер, сондай-а ылыми-тжірибелік конференциялар мен семинарларды материалдары, занамалы жне нормативтік-ыты актілер мен нсаулар рады.

Диссертациялы зерттеуді ылыми жаалыы нарыты экономика масатына жауап беретін шыындарды басару процесіні тиімділігін ктеруге серін тигізетін басару есеп жйесіндегі калькуляциялауды одан ары дамуыны теориялы жне діснамалы аспектілеріні негізделулерінде. Республикамызда алаш рет басару есеп жйесіндегі калькуляциялауды біратар мселелерін кешенді трде зерттеп, даму жолдарын шешу арастырылан жмыс болып табылады.

Зерттеу процесінде диссертациялы жмысты ылыми жаашылдыын айындайтын келесідей аса елеулі нтижелерге ол жеткізілді:

1) басару есебіні мнін, міндеті мен концептуальды сипатын анытайтын теориялы тсініктер тередетілді, басару есепті тсінігі мен мнін анытаудаы авторды пікірі негізделді;

2) азіргі замаы дебиеттерді талдауына негізделе отырып ауылшаруашылы німні зіндік нын калькуляциялауды мні, аидалары жне нысандары аныталды;

3) ауылшаруашылы ндірісіні технологиялы ерекшеліктеріне атысты басару есебіндегі шыындарды аныталан жне кеейтілген жіктеулері бойынша теориялы-діснамалы негізделу крсетілді жне басару есепті азіргі замаы талаптары мен функцияларына жауап бере алатын німні зіндік ныны едуір жетілген жіктеуі айындалды;

4) наты экономикалы, теориялы жне занамалы алышарттарына негізделген тек ана басару масаттарына арналан есеп саясаты жасалды;

5) ксіпорынны логистикалы ызметін амтамасыз етуімен байланысты шыындарды зерттеу негізінде логистикалы шыындар есебіні жіктеу нышандары мен негізгі дістері сынылды;

6) баалау саясатын жасау, німні ндіруіне жмсалатын шыындарды азайтылуы бойынша шаралар тізімдеріні сынысы берілді;

7) шыындарды міндеті, масаты, дістері мен жйелеріні шарттарына, сондай-а ауылшаруашылы ндірісін басару жне шаруашылыпен айналысуды жаа жадайларында калькуляциялауды ру модельдеріні ртрлі нышандары бойынша калькуляцияны жаа жіктеуі длелденді;

8) ішкі басару есеп беруді жетілдіруіні ажеттілігі негізделді, сонымен атар басару масатына арналан есеп беруді арнаулы форматы мен рылымы жасалды;

9) зіндік н крсеткіштеріні факторлы талдауыны діснамалы мселелері арастырылып стратегиялы баыттаулы (станым) діснамасыны негізделуіне рекет жасалды;

Диссертациялы ізденістерді тжірибелік ндылыы негізгі теориялы-діснамалы ережелерді жне йымдастыру – дістемелерді азастан Республикасыны ауылшаруашылы ксіпорындары мен оларды рылымдарыны алдарына ойылан біратар масаттарды шешілуін амтамасыз ететін сыныстарды жасалуында. Диссертациялы зерттеуді материалдары ауылшаруашылы йымдарды шаруашылы тжірибелеріне авторды сыныстарын енгізу барысында кеінен олдануа баытталан.

олдану аймаы. ылыми зерттеу нтижесінде берілген сыныстар халыаралы, республикалы жне жоары оу орындары аралы ылыми-теориялы, ылыми-тжірибелік конференциялар мен семинарларда баяндалан.

Тжірибелік жне дістемелік сыныстар азастан Республикасыны біратар ауылшаруашылы ксіпорындарында, Р статистика Агенттігі жмыстарында, Р Ауылшаруашылы министрлігіні ылым департаменті мен салалы рылымдарында жне біратар ауданды, жекеленген шаруа ожалытарында олданыс тауып, енгізілген. Сондай-а, азіргі кезде зерттеу нтижелері республикамызды біратар жоары оу орындарында пайдалануда. Сонымен атар оу-дістемелік орталытарында ксіби бухгалтерлер мен аудиторларды дайындауда, мамандарды біліктілігін жоарлату мен айта даярлау жйелерінде олданыла алады.Resume

Asan Adasbekovich Satmurzayev

(for scientific degree of the Doctor of economic sciences)

08.00.12 - Accounting, audit, statistics

Output cost determination in the system of management accounting: theory, methodology and organization ( AIC of RK as an example)

The subject of the research - is complex of methodological and practical problems of managerial accounting and output cost determination in the system of managerial accounting

The object of the research – existing practice of organization of managerial accounting and calculation system of agricultural enterprises of Almaty region.The purpose of the dissertation work is elaboration of theoretical-methodological and organizational-methodical recommendations on improving methods of estimation agricultural products in the system

Methodology and method of the research. Theoretical and methodological basis of the research are works of>

Method of research is based on learning and summarizing accumulated knowledge and experience of foreign and domestic theory and practice, analysis and evaluation operative system of managerial accounting and calculation, defining tasks, information base, methods of conducting economic analysis.

Scientific novelty of the dissertation is in substantiation theoretic and methodological aspects of further estimation in the system of managerial accounting, facilitating increase efficiency in the process of cost management, meeting requirements of market economy. The dissertation work is the first attempt of complex learning and solving a number of problems of development cost determination in the system of managerial accounting in our republic.

During research results have been received, which determine scientific novelty of the work. Regulations submitted for defense are as follows:

  • theoretical regulations, defining the essence and conceptual character of managerial accounting have been deepened, author’s position in determining the concept and essence of managerial accounting has been substantiated;
  • on the base of analysis of modern literature the essence, principles and objects of agricultural cost determination have been clarified;
  • theoretical – methodological substantiation of clarified and expanded cost>
  • accounting policy separate for managerial purposes, proceeding from real economic, theoretic and legislative precondition has been worked out;
  • on the base of cost learning, connected with providing logistic activity of enterprises, signs of>
  • suggestions on elaboration price policy, list of measures on reducing production have been given;
  • new>
  • necessity of improving internal managerial reporting has been substantiated; for management purpose special form and structure of reporting have been elaborated;
  • methodological matters of factor analysis of cost index have been considered; attempt to elaborate methodology of strategic positioning has been made.

Practical importance of the dissertation is that the main theoretical – methodological regulations of the dissertation and organizational – methodical workouts provide solving a number of tasks, of agricultural organizations of Republic of Kazakhstan and their divisions. The material of dissertation research is oriented on wide use of author recommendations on inculcation into practice in agricultural organizations. Some theoretical regulations of the dissertation can be used in educational process of institutions and also in the system of training and increasing qualification.

Approbation of the main results of the work. The main regulations and results of the research have been reported and discussed at the following international scientific – practical conferences and seminars.

Some theoretic materials of the scientific research have been used on courses «Managerial accounting», «Cost calculation», «Analysis of financial report» and etc. Practical recommendations, elaborated by the author have been introduced in agricultural activity of Almaty region, were used by Statistic Agency and Ministry of agriculture of RK in elaboration scientific – methodical and organizational – practical materials.

Подписано в печать __.___.2009

Формат 60 х 84/16. Печать офсетная. Бумага офсетная

Объем ____ п.л.

Тираж 100 экз. Заказ ___.

Отпечатано в типографии «Туран» при Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави

161200, Южно-Казахстанская область, г. Туркестан, Университетский городокPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||
 

Похожие работы: 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.