авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

Модернизация экономики казахстана в условиях реализации стратегии индустриально-инновационного развития

-- [ Страница 7 ] --

ТЙІНДЕМЕ

Садыов ріпхан Салыбайлы

Индустриалды-инновациялы даму Стратегиясын жзеге асыру жадайында азастан экономикасын модернизациялау

08.00.05 – Экономика жне халы шаруашылыын басару (салалар мен ызмет рістері бойынша)

Зерттеу пніне нарыты згерістерді тередеуі жадайында нарыты экономиканы зекті институттары алыптасып, ызмет атарып жатан экономикалы жйедегі модернизациялы процестерді задылытары жатады

Зерттеу объектісіне азастан Республикасы мен Отстік азастан облысыны экономикасы жне оларды дамуы мен лемдік жйемен арым-атынаса негізделген механизмдері мен факторлар жйесі жатады.

Диссертациялы жмысты масаты азастан экономикасын жйелі модернизациялауды теориялы жне методологиялы негіздеу, оны институционалды негіздерін анытау мен лтты экономикадаы модернизациялы процесстерді стратегиялы баыттары мен даму механизмдері жнінде сыныстар жасау болып табылады.

Зерттеуді теориялы жне методологиялы негізі ретінде шетелдік авторларды экономикалы даму теориялары бойынша, жаандану жадайындаы макроэкономикалы саясат теориялары, экономикалы жйелерді модернизациялау жніндегі шетелдік авторларды олданбалы зерттеулері, отанды леуметтік-экономикалы жйені модернизациялауды жеделдету шін жадайларды жасауа баытталан бадарламалы жаттар олданылды.

Зерттеу жргізу барысында келесі дістер олданылды: салыстырмалы талдау, болжау, экономика-стататистикалы баалау, эксперттік баалау.

Жмысты ылыми жаашылдыы модернизациялау процесіні мазмнын жне оны отанды леуметтік-экономикалы жйеде жзеге асыру ерекшеліктерін анытайтын оригиналды теориялы жне методологиялы тжырым жасауымен сипатталады. Осыан орай диссертациялы зерттеуде алынан ылыми нтижелер тмендегілерге байланысты ылыми жаалыты белгілі дрежесіне ие деп сипатталады:

 • біратар тенденция мен задылытарды айындалуы негізіндегі «модернизация» категориясыны мніні шегінде теориялы жадайлар жйелендіріліп, кеейтілді;
 • автормен лтты экономикалы жйені жйелік модернизациясыны методологиялы жадайы тередетілді;
 • азастан Республикасыны леуметтік-экономикалы жйесіне кешендік талдау жргізіліп, модерниазциялы рдісті мні турасында теориялы жне тжірибелік негіздері жан-жатылыпен амтылды;
 • отанды экономиканы модернизациялы айта трлендіруді тередетуді алы шарттары мен факторларын теориялы жне талдамалы зерттеу лтты нарыта модернизациялану тжырымдамасын зірлеуге ммкіндік берді;
 • экономикалы трансформация мен модернизацияны рдісін жылдамдататын біратар механизмдер сынылды;

орауа сынылатын тжырымдамалар:

 • траты дамуа негізделген лтты экономиканы модернизациялау туралы теориялы жадайлар жасау;
 • лтты экономикалы жйені дамытуды біратар шешуші басым баыттарын айындайтын индустриалды-инновациялы даму стратегиясы шеберінде модернизациялауды методологиялы негіздерін енгізу;
 • азастан экономикасын модернизациялауды алы шарттары мен факторларын іздестіру кмегімен жергілікті жадайлара бейімделген шетелді озы тжірибесіне негізделген лтты экономиканы модернизациялауды моделі;
 • республикада жне айматарда модернизациялы айта трленуді негізін амтамасыз ететін экономикалы рдістерді мемлекеттік реттеу жйесін жетілдіруді кздеген тжірибелік сыныстар енгізу;
 • е алдымен мемлекет аражаты есебінен, сонымен атар, ел экономикасыны бсекеге абілеттілігін арттыруа септігін тигізетін кластерлік рылымдарды дамыту масатындаы шаруашылыты субъектілерді ызметтерін ынталандыру шін модернизациялы рдісті аржылы-несиелік амтамасыз етуге негізделген азастан Республикасы экономикасыны модернизациялы трленуіні йымдастырушылы-экономикалы механизмдері.

Диссертациялы жмысты тжірибелік мні, оны наты олдану жадайында келесідей ммкіндіктерді амтамасыз етуіне байланысты:

 • ел экономикасыны модернизациялы басымдытарыны жне оны мемлекеттік реттеуді модернизациялы айта трленуге баыныштылыы негізінде мемлекеттік реттеуді жетілдіру;
 • адамдар ресурстары, ылыми-техникалы леуеттер, нерксіптік-ндірістік леуеттер шін азастан Республикасы экономикасыны леуетін кешендік олдануды амтамасыз ету;
 • шаруашылы субъектілеріні кластерлік дамуы мен мемлекеттік несие-аржылы механизмдерін ке олдану негізінде отанды экономиканы бсекеге абілеттілігін арттыру.

The resumeAripkhan S. Sadykov

Modernization of the economy of Kazakhstan in conditions of realization of the Strategy of industrial - innovative development

08.00.05 - Economy and management of a national economy (on branches and fields of activity)

The object of the research are modernization processes laws in the economic system developing within the framework of a deepening of market transformations, with already generated and functioning key institutes of market economy.

As the example of the research the economy of the Republic of Kazakhstan as a whole and the Southern-Kazakhstan area in particular, the system of existing mechanisms and the factors causing their development and interaction with the global economic system act.

The purpose of the dissertational work are the theoretical-methodological substantiation of bases of system modernization of the economy of Kazakhstan, its institutional bases' definition and elaboration of recommendations at the choice of strategic directions and mechanisms of development of modernization processes in the national economy.

As the theoretical and methodological basis of the research economic researches have acted within the framework of the theory of economic development, the theory of a macroeconomic policy in conditions of globalization, works of foreign authors on a problem of modernization of economic systems, the program documents directed on creation of conditions for acceleration of modernization of the domestic social-economic system.

Information base of the dissertational research was completed of data of the National Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan, reports of the ministries and departments of the Republic of Kazakhstan, materials of the international economic organizations, data of the Southern - Kazakhstan area's administration.

At carrying out of the research the following methods were used: the comparative analysis, forecasting, economic-statistical estimations, and expert estimations.

Scientific novelty of the dissertation consists in development of the original theoretical-methodological approach to definition of the maintenance of the process of modernization and features of its realization in the domestic social-economic system. Thus the scientific results received in dissertational research, can be characterized as possessing by the certain degree of scientific novelty in connection with below-mentioned:

- Theoretical positions are systematized and expanded within the framework of intrinsic characteristics of a "modernization" category on the basis of revealing of some tendencies and laws;

- The author profound methodological positions of the system modernization of the national economic system;

- The complex analysis of the social-economic system of the Republic of Kazakhstan is carried out within the framework of expansion of theoretical and practical representations about modernization processes essence;

- Theoretical and analytical research of preconditions and factors of a deepening of modernizational transformations to the domestic economy has allowed developing the concept of modernization of the domestic economy;

- A line of mechanisms is recommended, allowing to provide acceleration of process of the economic transformation and modernization.

The key positions to defend:

- Theoretical regulations on modernization of the national economy as a basis of its sustainable development;

- Methodological bases of carrying out of modernization of the national economic system within the framework of the Strategy of industrial - innovative development with revealing key priorities of development;

- A model of modernization of the national economy based on the advanced foreign experience, adapted to local conditions with the help of search of preconditions and factors of modernization of the economy of Kazakhstan;

- The practical recommendations aimed at perfection of the system of state regulation of economic processes, providing a primate of modernizing transformations in the republic as a whole and in its regions;

- The organizational-economic mechanism of modernizational transformations of the economy of the Republic of Kazakhstan, based on financial-credit maintenance of processes of modernization, first of all, by the state's expenditures, and also stimulation of activity of economic subjects with the purpose of development of cluster structures promoting increase of competitiveness of the national economy.

The practical importance of the dissertational work consists of the fact, that its results, being applied, will allow:

- To improve the system of state regulation on the basis of a priority of modernization of the national economy and submission of tasks of the state regulation to a task of acceleration of the modernizational transformations;

- To provide complex use of potential of the economy of the Republic of Kazakhstan regarding human resources, the scientific-technical potential, the industrial-production potential;

- To increase competitiveness of the domestic economy on the basis of expanded use of mechanisms of cluster development and the state credit-financial support of economic subjects.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 

Похожие работы:


 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.