авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

Экономические приоритеты индустриально- инновационного развития горно-металлургического комплекса казахстана

-- [ Страница 8 ] --

Диссертациялы зерттеуді масаты азастандаы тау-кен металлургиялы кешеніні ндірістік жне ылыми-техникалы леуетін баалау теориялы, дістемелік жне практикалы мселелерін кешенді зерттеу, дайындалан тсілдер негізінде индустриалды-иновациялы даму басымдытары мен перспективаларыны негізгі баыттарын, механизмдерін жасау болып табылады.

Зерттеу объектісіне азастанны ара жне тсті металл нарыын алыптастыруды негізгі мселелері, мемлекеттік индустриалды-инновациялы саясатты айматы жне салалы аспектілері, ара жне тсті металлургия ндіруші жер асты кен орындары мен карьерлерді индустриалды-инновациялы ызметтеріні жиынтыы жатады.

Зерттеу пні ретінде ара жне тсті металл нарыыны алыптасу мселелері мен задылытары, оны алыптасуына сер етуші факторлары, тау-кен металлургиялы кешені ксіпорындарыны тиімді индустриалды-инновациялы ызметіні экономикалы шарттары, мемлекет айматарындаы бизнесті инновациялы белсенділігіні крт саралану себептері болып табылады.

Зерттеуді теориялы жне дістемелік негізі отанды жне шет елдік алымдарды классикалы жне азіргі тадаы ебектеріндегі сынылан жне негізделген экономикалы концепциялары мен задылытары болып табылады. Зерттеу барысында наты шешімдерді шешуде салыстырмалы-экономикалы талдау, математикалы статистика, графикалы зерттеу дісі мен талдауы, эксперттік баалау жне экономикалы-математикалы модельдеу дістері олданылды.

Зерттеуді ылыми жаалыы:

  • азастан айматарын негізделген трт топа айындайтын территориялды лгісін негізге ала отырып, облыстарды индустриалды-инновациялы леуетін талдау бойынша теориялы жне дістемелік ережелері негізделген;
  • жеке айматарды индустриалды-инновациялы дамуына кедергі жасайтын себептер аныталан, оларды леуметтік-экономикалы дамуындаы индустриалды-инновациялы саясат пен стратегиясын тадау жолдарын іздеудегі дифференциялданан тсілі негізделген;
  • азастандаы жне шетелдегі тау-кен металлургилы кешеніні ксіпорындарды индустриалды-инновациялы ызметіні жадайы талданды жне осыны негізінде ара жне тсті металлургия жер асты кен орындарыны негізгі кліктік жне технологиялы блімшелеріні німділігін арттыру ммкіншіліктері аныталан;
  • шыындарды реттеу мселелерін іске асыру мен пайдалы азбаларды байыту кескіні крсетілген жне осыан негізделе отырып, тау-геологиялы факторларыны шыындары мен дисперсиялы талдауды олдану арылы тсті метал кендеріні байытылу дегейіне серін анытау тсілі жасалан;
  • тсті металл карьерінде жк тиеу, клік ралдары жне скиптік ктергіштерді отайлы тіркесуіне туелді экскаватор-автомобильдік скиптік кешені жмысыны тиімділігін экономикалы-математикалы трыда моделдеуді дістемелік негізі делген;
  • ара жне тсті металдарды минералды шикізаттарын кешенді пайдалану резервтерін арастыру жне наты артышылытары мен кезедерін айындау тсілі сынылан;
  • жер асты кен орындарын деу кезінде ара жне тсті металл кен орындарын адамдарды атысуынсыз кен ндіруге дайындау дрежесін экономикалы баалау бойынша дістемелік сыныстар жне осыан сйене отырып, «келешек жер асты кені» концепциясы негізделді;
  • тау-кен ксіпорындарында жаа німдер (нтижелі инновация) мен осы німді ндіруді жаа технологияларын амтитын технологиялы инновацияларды ру мен ендіруді басмыдытары аныталды.

Диссертациялы жмысты практикалы маызы. Жргізілген зерттеулерді іс жзінде пайдалану жмыс жргізіп жатан жне жобаланып отыран ара жне тсті металлургия ндіруші ксіпорындарында минералды шикізат орыны толы деуге жадай туызады. Берілген экономикалы-математикалы моделдерді олдану, сынылан тау-кен жмыстарын дамытуды болжау жне жоспарлау тсілдерін олданыса енгізу ресурстарды кешенді пайдалану осы саланы ндіруші жне деуші звенолар ызметіні техникалы-экономикалы крсеткіштерін жасарту бойынша абылданатын шешімдерді негізділігіне ммкіншілік береді. ТМК-ны индустриалды-инновациялы дамуын ылыми-техникалы амтамасыз ету сыныстары жоары технологиялы жаа нерксіптерді ашу жне тау-металлургиялы ксіпорындарды диверсификациясын стті ткізуге жол ашады.

Жргізілген зерттеуді нтижелері.А.Ясауи атындаы ХТУ экономика факультетіні оу рдісінде пайдалануда. Практикалы сыныстар «Южполиметалл» А ндірістік корпарациясы мен араанды облысты ксіпкерлік пен нерксіп басармасында олданылан.

Resume

Idiris Serikbai Saduakasuly

Economic priorities of Kazakhstan mountain-metallurgical complex industrial-innovative development

08.00.05 – Economy and management of a national economy (by branches and fields of activity)

Aim of the research. The aim of the dissertational research is complex studying of theoretical, methodological and practical questions of industrial and scientific-technical potential estimation of Kazakhstan mountain-metallurgical complex, working out of the basic directions, mechanisms on the basis of the produced approaches, prospects and priorities of their industrial-innovative development.Object of the research. Object of research is set of the problems reflecting the basic questions of market black formation and nonferrous metals, regional and branch aspects of the state industrial-innovative policy, and also industrial-innovative activity of underground mines and open-cast mines black and Kazakhstan nonferrous metallurgy.

Object of the research – revealing of tendencies and formation laws of the market black and nonferrous metals; the factors influencing its formation; economic conditions of enterprises successful industrial-innovative activity of Kazakhstan mountain-metallurgical complex; the reasons of regions sharp differentiation of the country in business innovative activity.

Theoretical and methodological basis of dissertational research. Economic concepts and the positions presented and proved in>

Scientific novelty of research consists in the following:

- Theoretical and methodical positions under the analysis of regions industrial-innovative potential with acceptance for a basis of the territorial model proving allocation of four groups in Kazakhstan regions are developed;

- The reasons constraining industrial-innovative development of separate regions are defined, and the differentiated approach to search of choice ways of an industrial-innovative policy and strategy of their social and economic development is identified;

The condition of industrial-innovative activity of the enterprises of Kazakhstan mountain-metallurgical complex is analyzed.

- Abroad and in Kazakhstan, on this basis increase in productivity of the basic mines black and nonferrous metallurgy transport-technological links is opened by these possibilities and the methodical approach to calculation of their throughput is offered.

- The circuit diagram of problem realization of losses rationing and dilution minerals is described and based on it the method of influence definition of mountain-geological factors on level of losses and dilution ores of nonferrous metals with application of the dispersive analysis is made;

- Methodical bases of economic-mathematical modeling of overall performance excavator-auto skip complex, depending on an optimum combination of the loading and transport equipment and skip lift on nonferrous metallurgy open-cast mines are developed;

- The method of reserves research of mineral raw materials of black and nonferrous metals complex uses and to allocation of concrete priorities and stages is offered;

- Methodical recommendations about an economic estimation of degree of mines black readiness and nonferrous metallurgy to deserted extraction of ore by underground mining of deposits and to a substantiation on this basis of the “future mine» concept are prepared.

- Priorities of creation and introduction at the mining enterprises of the technological innovations including new products (productive innovations) and new production technologies of this production are defined.

Practical importance of the dissertational work. Practical use of conducted research results allows realizing more fuller, working-off of mineral raw materials stocks at the operating and projected enterprises black and nonferrous metallurgy. Application of the deduced economic-mathematical models, offered methods of forecasting and planning of development of mountain works can assist validity of accepted decisions on complex use of resources, improvement of technical and economic indicators of extracting functioning and processing links of branch.

Recommendations about scientifical-technological maintenance of industrial-innovative development mining and smelting company allow creating new hi-tech manufactures successfully to spend a diversification of the mountain-metallurgical enterprises.

Results of the conducted research are used in educational process of economic faculty A. Yassawi International Kazakh-Turkish University. Practical recommendations have been used in joint-stock company of personal computer "Uzhpolimetall" Industrial Company and in business management and the industry of the Karaganda region.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||
 

Похожие работы:


 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.