авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

Экономическая эффективность системы государственного управления республики казахстан: теория, методология, практика

-- [ Страница 8 ] --

Зерттеу нтижелері мемлекеттік билік органдарыны кнделікті жмысында мемлекеттік басару мен мемлекеттік ызмет жйесіні перспективаларын жасау мен одан рі дамытуды саралау кезінде жоары оу орындарында мемлекеттік басару магистранттарын дайындау бадарламасын оу дерісінде жне мемлекеттік ызметшілерді, басшылар мен мемлекеттік ызмет саласыны ызметкерлерін дайындау мен біліктілігін ктеру кезінде пайдаланылуы ммкін.

Негізгі сздер: мемлекеттік басару мен мемлекеттік ызмет, экономикалы тиімділік пен нтижелілік, мемлекеттік менеджмент, мемлекеттік органдарды ызмет сапасын баалау, бадарламалы-масатты басару, мемлекеттік, салалы жне айматы бадарламаларды басару тсілі, мемлекеттік органны йымды мдениеті.

орауа сынылан негізгі ережелер:

1. Мемлекеттік басару жйесіні ылыми аспектілері бізге мына баыттарды: біріншіден, жаа мемлекеттік басаруды теориясы мен діснамасын алыптастыруды; екіншіден, мемлекеттік сектор мен мемлекеттік басару жйесіне барабар крсеткіштер тобын жасау мен алыптастыруды; шіншіден, мемлекеттік жне жергілікті дегейдегі басарудаы олданбалы сипат жасайтын жмыс мазмнын крсетуді; тртіншіден, аламды ауымдастыта елімізді бсекеге абілеттілігін ктеру мен мемлекеттік басару жйесін дамытуды аламды рдістеріне сйкестенуді анытауа ммкіндік береді;

2. Мемлекеттік басару – принциптерді, іс-рекет пен ойлау тсілдерін, оамды дерістер мен атынастара мемлекеттік-басарушылы сер ету тсілдерін згертуді крсететін мемлекеттік институттарды басару. Соы кездері мемлекеттік басару тек саяси-ыты ызметті ана емес, осы ызметті ерекшелігін, оны рылымын, тетіктері мен ралдарын ашып крсететін теория болып саналады;

3. Мемлекеттік басару жйесі ызмет етуді тиімді жйесі ана емес, сонымен бірге ол зін ран мемлекетті де, оамны да дамуды тиімді жйесі болуы тиіс;

4. Мемлекеттік менеджмент дегеніміз корпоративтік басарудан алынан рынокты тетіктер мен технологияларды, оамды дерістерді тиімді жне тымды мемлекеттік басаруа баытталан басару ызметі.

5. Мемлекеттік менеджментті негізгі элементтері мемлекеттік ызмет беруді ттынушылара бейімделу, рылымды згерістер, нтижелілік пен мемлекеттік органдар ызметі сапасын баалау секілді ш лкен бліктен трады;

6. Мемлекеттік басару саласындаы реформаларды ткізуді шет елдік тжірибесін талдай келе, мынадай баыттар аныталанын айтуа тиіспіз: мемлекеттік шыындарды тмендеуі; инвестиция шін олайлы климатты олдау мен отанды компаниялар мен йымдарды бсекеге абілеттілігі; мемлекеттік басаруды масаты мен міндетіні згеруі; мемлекеттік бадарламаларды тиімділігі; мемлекеттік жмыс берушіні міндетін атаруы; ызмет беру сапасын арттыру мен трындар мен жеке сектор тарапынан билікке сенімді арттыру;

7. Мемлекеттік басару жйесін мемлекеттік ызмет жйесін басаруды жетілдіру аясында реформалау ш кезеге блінеді. Бірінші кезеде егемен азастанны мемлекеттілігіні негізі басымдыа ие, екінші кезеде азастан Республикасындаы мемлекеттік ызмет жйесін институционалдауды бас кезіні іргесі аланан, ал шінші кезеде ксіби жне тиімді мемлекеттік ызмет жйесін руда тиімділігін крсеткен сіірген ебек жйесі принципі – «merit systemге» негізгі басымды берілген;

8. азастандаы мемлекеттік басаруды сапалы трде жаа моделіні тиімділігі мен алыптасу діснамасы: мемлекеттік менеджмент тжырымдамасын бейімдеу шаралары; мемлекеттік органдарды ызметін баалауды азіргі заманы тсілдерін пайдалану жніндегі сыныстар; мемлекеттік басару жйесіндегі бадарламалы-масатты басаруды діснамасы саналады;

9. леуметтік-экономикалы бадарламаларды тиімдігін баалауды дістемесі мен экономикалы-математикалы моделі мемлекеттік бадарламаларды дайындау мен жзеге асыруды проблемаларын ашып крсетуге ммкіндік береді жне мемлекеттік органдарды ызметін, стратегиялы масаттарын йлестіреді, жне де бадарламаларды тиімділігіне мезгіл-мезгіл мониторинг пен баалау жасап трады;

10. Нары жадайындаы азастан оамы секторларыны зара іс-рекет ету моделі мемлекеттік басару жйесіні трлі дегейлері арасындаы кілеттіктерді блуді згертуді орталысыздандыру (кей жадайларда орталытандыру) арылы жне мемлекетті мемлекеттік реттеулерді кейбір бліктерінен бас тартып, оларды оамны баса секторларына беру арылы згеруіне алып келеді;

11. йымды мдениетті жаа моделіні негізгі ндылытарына мыналар жатады: жетілдіру – бл мемлекеттік ызметшілер ызметі мен бизнес дерістер ызметін жетілдіруді біріктіреді, ол мынадай кезедерден трады: жоспарлаыз (жетілу жоспарын жасаыз); жасаыз (осы жоспарды аз ана клемде орындап крііз); тексерііз (жетілдіру бойынша іс-рекеттерді талдаыз) жне сер етііз (тексерілген жетілдіруді толы клемде олданыыз); даму – бл жаласты жеке даму дерісі мен жне тжірибе негізінде алынан білімді пайдалану арылы йренуді білдіреді. Бл дерісте басты назар мемлекеттік ызметшілерді кнделікті міндеттеріне (оларды басару ызметін орындау шін ажет абілеттерін дамытуы) байланысты ызмет нтижелерін жетілдіруге тседі; оыту – бл деріс алынан білімні мемлекеттік ызметшілерді мінез-лыты моделін згерту масатында жинаталуы мен пайдаланылуын крсетеді.

RESUME

Yessimova Sholpan Altynbekovna

Economic effectiveness of the public administration system in the Republic of Kazakhstan: theory, methodology and practice

08.00.05 economy and management of a national economy (on branches and fields of activity)The dissertation thesis provides a complex, system, theoretical and methodological and conceptual and holistic analysis of public management in the Republic of Kazakhstan. Basing on the analytical review of normative and legislative framework of public management and civil service, as well as on the basic grounds of public management science, the scientific elaboration of this issue in consideration, its legal aspects, features of current situation and development tendencies, domestic and foreign experiences of public management and civil service systems reforming are reviewed in the present document. The thesis stipulates the basic elements and parameters and of public management effectiveness, and grounds a set of new mainframe definitions and provisions acute for public management science and practice.

The dissertation thesis identifies a fundamental solubility of difficult issues targeting effectiveness evaluation of public management, and demonstrates a wide range of methods and tools to increase this effectiveness. One of the tools it covers is the new public management system formation as being a new management paradigm, and a concept of a new results-based public management. The other tool is the results-based management and the evaluation of sectoral and regional programmes in the Republic of Kazakhstan.

The aim of the study is to improve the theoretical and methodological approaches, scientific and practical recommendations for improving the economic efficiency of public administration in Kazakhstan by analyzing the status, problems and prospects of its development.

The purpose of the study involves the following tasks:

 • deepen the theoretical and methodological guidelines for public administration system and its effectiveness, summarizing foreign and domestic experience of their research and to offer its author's interpretation of that system;
  analyze the current state of the system of government of the Republic of Kazakhstan;
  reveal the conceptual approaches to reform public management in the economic development of Kazakhstan;
 • adapt international experience of public management to the socio-economic characteristics of the Republic of Kazakhstan and justify the need for a new paradigm of governance in the country;
 • describe and assess the current state of the Kazakhstan system of executive power and its role in governance;
 • analyze the system of civil service in Kazakhstan to identify the existing problems, trends and patterns, to assess the impact of the reforms in the public service;
 • discover the role and place of program-oriented management of the economy as a tool to improve the economic efficiency of public administration with the further development of methodology and mathematical-economic modeling to assess the socio-economic programs in Kazakhstan;
 • disclose the institutional aspects of improving governance.

The object of study is the system of government of the Republic of Kazakhstan.

Subject matter is the organizational and economic relations, folding in the development of an effective system of public administration, as well as a combination of factors, principles, methods and models of its functioning in the Republic of Kazakhstan.

The research findings might be applied in practice of government agencies when analyzing the situation and developing new perspectives and further elaborating the public management and civil service system in the country. It might also be applied in educational process of universities on the MA in public management degree programme, or on training and retraining of civil servants, heads and staff of government agencies.

Key words: public management, civil services, economic effectiveness and results-based approach, quality assurance of government agencies activity, results-based management, methodology of state, sectoral and regional programmes management, organizational culture of government agency.

Basic scientific principles for the defense:

  1. Scientific aspects of the system of government allows us to identify a number of areas, focusing on: first, the formation of the theory and methodology of the new government, and secondly, the development and establishment of indicators that adequately reflect the behavior of the public sector and public administration, and thirdly, to identify maintenance work carried out by an applied nature in the state and local government levels; fourthly, to increase the country's competitiveness in the global community and the global trends of public administration;
  2. Public administration - management of state institutions, meaning the change of principles, ways of acting and thinking, methods of state-control action on the social processes and relationships.
   Recently the government came to signify not only the politico-legal activities, but the theory, revealing the specificity of this activity, its structure, mechanisms and tools;
  3. The system of governance should not only be an effective system of operation - it must be an effective system of development, as the state itself and the society which it created;
  4. State management - a management activity, which is aimed at effective and efficient public administration, social processes, using market mechanisms and technology borrowed from the corporate governance;
  5. The main elements of public management, consisting of three major units: orientation to the consumers of public services, the structural change, efficiency and quality assessment activities of state bodies;
  6. Analyzing the international experience of reform in public administration can be noted that the practice has identified key areas: reducing public expenditure to maintain a favorable investment climate and competitiveness of domestic companies and organizations, the change of roles and functions of public administration, the effectiveness of government programs, improving the implementation of state functions employer, to improve the quality of service and confidence in the government by the public and the private sector;
  7. Reforming the public administration in improving the management of public service are divided into three phases. In the first stage of priority are the foundations of statehood of the independent Kazakhstan, the second was the beginning of the institutionalization of civil service system of the Republic of Kazakhstan, and the third focused on the principles of merit - «merit system», which have demonstrated their effectiveness in building a professional and effective public service;
  8. The methodology of the efficiency and the formation of a qualitatively new model of public administration in Kazakhstan includes: measures to adapt the concept of public management; proposals for the use of modern tools for assessing the activity of state bodies, the methodology of program-oriented management in public administration;
  9. Methodology and economic-mathematical model for evaluating the effectiveness of socio-economic programs helped to identify problem areas of development and implementation of state programs and coordinate activities, the strategic goals of government agencies, as well as regular monitoring and evaluation of program effectiveness;
  10. Model of sectors of Kazakh society in market conditions leads to a change in the distribution of powers between various levels of government through decentralization (or in some cases - centralization), as well as the State's refusal of some of the functions of government regulation and transfer them to other specified sectors of society;
  11. The core values of the new model of organizational culture are: improvement - a process that combines the improvement of public officials and business processes of government, which consists of the following steps: Plan (Develop a plan of improvement), do (to the plan on a small scale); check (Analyze the results of actions to improve) and impact (use proven advances in full) development - a process that is consistent personal development and learning through the acquisition of knowledge through practice. In this process, attention is focused on improving the performance directly related to the daily duties of public servants (the development of the aptitudes required for the implementation of management activities), training - this process represents a transformation and the implementation of the knowledge to change the behavioral patterns of public servants.

Подписано в печать 25.06.2010г.

Формат бумаги 60х84/16. Бумага офсетная.

Объем 2,5 п.л.

Тираж 150. Заказ № 557

______________________________________________________________

Отпечатано в типографии Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан

010000, г. Астана, ул. Абая, 33 аPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||
 

Похожие работы:
 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.