авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

Экономические проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности в казахстане: теория, методология, практика

-- [ Страница 8 ] --

лемде білім мен ксіпкерлік таланта негізделе алыптасан экономика жадайында, бсекелес кресте одан рі даму мен табыса жетуде табии ресурстар мен ндірісті дстрлі факторлары емес, идеялар мен оларды жзеге асыратын зияткерлік меншікті оралатын ы формасын иеленген инновациялар басты фактор болып келеді. Атап айтанда, зияткерлік меншік кез келген нім мен ызмет лгісіні осымша нын амтамасыз ететін маызды компоненттерді біріне айналып келеді. Осыан байланысты меншік иесіне дрыс тадау жасау мен коммерцияландыру стратегиясын жзеге асыруа ммкіндік беретін зияткерлік меншік нысандарын коммерцияландыру дерісін отайландыру тетіктерін анытау азіргі тада зекті міндет болып табылады.

Диссертациялы жмысты масаты зияткерлік меншікті коммерцияландыруды концептуалды ережелерін негіздеуден, зияткерлік меншікті нарыа шыаруды тетіктері мен моделдерін зірлеуден крінеді.

ойылан масата сйкес келесі міндеттер шешіледі:

- экономиканы бсекеге абілеттілігі лаю жадайында зияткерлік меншікті инновациялы деріспен зара байланысын негіздеу;

- зияткерлік меншікті дамуы мен лаюына адам капиталы сапасыны сер етуін анытау;

- зияткерлік меншік пен инновацияларды коммерцияландыруды институционалды мселелерін айындау мен осы дерісті ынталандыруды ыты тетіктерін сыну;

 • азастан экономикасы жадайында зияткерлік меншікті коммерцияландыру дерісін талдауды дістемелік тсілдерін зірлеу;
 • зияткерлік меншікті комерцияландыруды ынталандыруды леуметтік-экономикалы ажеттілігі мен тетіктерін негіздеу;
 • зияткерлік меншікті коммерциялы леуетін анытауа арналан баалау тсілдері мен діснамалы негіздерін сыну;
 • зияткерлік меншікті коммерцияландыруды, е алдымен, сраныса негізделген моделін жасау.

Зерттеу пні - зияткерлік меншікті коммерцияландыру барысында туындайтын экономикалы атынастар кешені.

Зерттеу нысаны нерксіптік масаттаы зияткерлік меншік нысандарын коммерцияландыру дерісі.

Диссертациялы зерттеуді теориялы жне діснамалы негізі зияткерлік меншік жне иннновациялы даму мселелеріне арналан отанды жне шетелдік алымдарды ылыми ебектері. Зерттеу жмысында зияткерлік меншік нысандарын орау саласындаы занамалы актілер мен нормативтік-ыты негіздер, Президентті Жарлытары мен азастан Республикасы кіметіні аулылары, статистикалы жинатар, Интернет ресурстары, мерзімдік дебиет пайдаланылды. Зерттеу барысында экономикалы талдау дістері пайдаланылды: жйелі жне кешенді талдау, жадайлы діс, топтастыру дісі,салыстыру дісі, сараптау-талдау дісі, рылымдау, сценарийлер дісі.

Зерттеу барысында ылыми жаалыты райтын келесі нтижелер алынды:

- зияткерлік меншікті коммерцияландыруды ымды аппараты зірленді, зияткерлік меншікті инновациялы деріспен зара байланысы аныталды;

- зияткерлік меншікті коммерцияландыруды институционалды мселелері айындалып, осы дерісті ынталандыруды ыты тетіктері жасалды;

- коммерцияландыруды инфрарылымды мселелерін шешуді, зияткерлік меншік нысандарын сынуды дістері жасалды;

- нерксіптік масаттаы зияткерлік меншікті коммерциялы леуеті мен нын баалауа арналан дістемелік тсілдері зірленді;

- зияткерлік меншікті коммерцияландыру дерісін ынталандыруды масаттылыы мен экономикалы тетігі негізделді;

- зияткерлік меншікті коммерцияландыру моделі сынылды, азастанда олдану тжірибесіне бейімделу рылымы зірленді.

 • зияткерлік меншікті коммерцияландыруды, е алдымен, сраныса бадарланан моделі зірленді, оны тжірибе жзінде іске асыруды жолдары аныталды.

Диссертациялы зерттеу жмысыны теоретиялы жне практикалы маызы инновациялы дерісті басару барысында зияткерлік меншікті коммерцияландыруды сынылып отыран моделін пайдалану ммкіндігінен ралады. Алынан нтижелер бастапы кезедерде зияткерлік меншік нысандары ретінде инновациялы дайындамаларды инвестициялы тартымдылыын анытауа ммкіндік береді, мны зі крсетілген салада аржы аындарыны лаюына ыпал ететін болады.

Диссертацияны жекелеген нтижелері консалтингілік фирмалар тарапынан инновациялы жобаларды зірлеу жне инновациялы діс негізінде нерксіптік ксіпорындарды дамыту стратегиясын жасау бойынша йымдарды тапсырыстарын орындау кезінде олданылуы ммкін. Диссертациялы жмысты біратар ережелерін «Менеджмент», «Инновациялы менеджмент», «Инвестициялы жобалау» пндері бойынша студенттерге саба беру барысында пайдалануа болады.

Summary

Bishimbaeva Saule Kozykeevna
Economic problems of the commercialization of intellectual property rights in Kazakhstan: theory, methodology, practice

Specialty 08.00.05 - Economy and Management of National Economy (in branches and spheres of activity)

Actuality of the research theme.

In the emerging world economy based on knowledge and entrepreneurial talent, the main factors of the further development and success in the competition are not the natural resources and traditional factors of production, but ideas and innovations that realize them and which have taken the form of protected intellectual property right.It is the intellectual property that is becoming one of the important components of providing value added of any product or service. In this regard today an actual task is to determine the mechanisms to optimize the process of commercialization of intellectual property objects allowing its owner correctly to select and implement a strategy of commercialization.

The aim of the dissertation research is to substantiate the conceptual statements of intellectual property commercialization, development of tools and models to promote intellectual property on the market.

In accordance with the set goal the following tasks are being solved:
- to substantiate the relationship of intellectual property with the innovation process in the context of growth of the competitiveness of the economy;

- to establish the effect of human capital quality on the development and increase of intellectual property;

- to identify institutional problems of commercialization of intellectual property and innovations and offer legal mechanisms to encourage this process;

- develop a methodical techniques of analysis of intellectual property commercialization process in the Kazakhstan economy;

- substantiate the socio-economic need and the incentive mechanism of commercialization of intellectual property;

- suggest ways to assess and methodological approaches to determine the commercial potential of intellectual property;

- develop a model of commercialization of intellectual property focused primarily on demand.

        Subject of research is a complex of economic relations that arise in the process of commercialization of intellectual property.

The object of research is the process of commercialization of intellectual property for industrial use.

The scientific works of home and foreign scientists on intellectual property problems and innovation development make up the theoretical and methodological basis of the thesis. Legislation acts and normative legislation base in the field of protecting intellectual property objects, President Decrees and Regulations of Government of Republic of Kazakhstan,statistical, Internet resources and periodicals are used in the course of research.

Methods of economic analysis: a systematic and complex analysis, situational approach, the method of groupings, method of comparisons, the expert-analytical method, structuring, method of scripts have been used in the process of research.

The following results, that constitute the scientific novelty have been received:
- a conceptual apparatus of commercialization of intellectual property rights has been developed and the relationship of intellectual property to the innovation process has been defined;

 • institutional problems of the commercialization of intellectual property have been identified and a legal mechanism to stimulate this process has been worked out;
  - methods of solving the infrastructure problems of commercialization, promotion of intellectual property objects have been developed;
 • methodical approaches to evaluating the commercial potential and value of intellectual property for industrial use have been worked out;
 • - expediency and economic mechanism to promote the process of commercialization of intellectual property have been substantiated;
 • a model of commercialization of intellectual property is suggested and mechanism to adapt the practice of employment in Kazakhstan has been developed;
  - a model for commercialization of intellectual property focused primarily on the demand and the ways of its practical implementation are determined.

Theoretical and practical significance of the dissertation research is in the possibility of using the proposed model of the commercialization of intellectual property in the management of innovation process. The obtained results will allow at earlier stages to define the investment attractiveness of the innovation developments as intellectual property objects that will promote the growth of financial flows in the indicated spheres.

Some results of the thesis may be used by consulting companies at the realization of organizations’ orders to develop innovation projects and strategies of industrial companies development on the basis of innovation approach. Several provisions of the thesis can be used in training students in the disciplines "Management", Innovation Management", "Investment planning.

Подписано в печать 17.10. 2010 г.

Формат бумаги 60х84/16.

Объем 2,5 усл. п.л.

Тираж 150. Заказ № 2292

Отпечатано в типографии «Туран» при МКТУ им. Х.А.Ясави

г. Туркестан, Университетский городокPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||
 

Похожие работы:


 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.