авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

Совершенствование управления и организация учета инвестиционной деятельности (на материалах строительных предприятий южно-казахстанской области)

-- [ Страница 5 ] --

Инвестициялы ызметті басаруын жетілдіру жне бухгалтерлік есебін йымдастыру (Отстік азастан облысындаы рылыс ксіпорындарыны мысалында) 08.00.05 Экономика жне халы шаруашылыын басару (салалар мен ызмет сфералары бойынша) жне 08.00.12 Бухгалтерлік есеп, аудит, статистика


Жмысты масаты: Диссертациялы зерттеуді масаты басаруды «дайын объект шін» жйесін іске асыру шегінде инвестициялы-рылыс ызметке атысушыларды зара рекеттестігін йымдастыру негізінде рылыс кешеніндегі инвестицияларды басару жйесін алыптастыру мен дамытуды діскерлік жне тжірибелік негіздерін дайындау болып табылады. Мнымен байланысты негізгі назар инвестициялау процесіні йымдастыру жне экономикалы аспекттеріне аударылады.

Зерттеу объектісі: Отстік азастан облысыны инвестициялы-рылыс ксіпорындары, атап айтанда, Шымкент аласындаы «АЗСрылыс» жне Тркістан аласындаы «ТуркестанЮГстрой» ЖШС-тері болып табылады.

Зерттеу пні аржылы есептілікті халыаралы стандарттарына кшу кезеінде рылыста атысушыларды зара экономикалы атынастары мен инвестицияларды басару жйесі болып табылады.

Зерттеуді теориялы жне дістемелік негізі: отанды жне шет елдерді экономикаларындаы жеке ксіпорындарды дегейінде инвестициялы-рылыс ызметті басару саласындаы алым экономистерді ылыми дайындаулары, инвестициялы-рылыс ызметті йымдастыру мселелері бойынша азастан Республикасыны нормалау жне за актілері, сондай-а микродегейдегі инвестициялы потенциалды дамыту проблемалары бойынша ылыми басылымдар болып табылады.

Зерттеуді нормативтік-апаратты негізі - азастан Республикасыны за актілері, азастан Республикасы Президентіні Жарлытары, азастан Республикасы кіметіні аулылары, Отстік азастан облысыны статистика бойынша басармасы, сондай-а «АЗСрылыс» жне «ТуркестанЮГстрой» жауапкерлігі шектеулі серіктестіктерді жылды есептерінен трады.

Жргізілген зерттеу процесінде ылыми жаалыы бар тмендегі нтижелерге ол жеткізілді:

- инвестициялы-рылыс ызметті тиімділігіне сер ететін негізгі факторлар белгіленді;

- микродегейдегі шыындарды есебін жетілдіру жадайларында крделі рылыстаы инвестицияларды басарудаы жйелі тсілдерді принциптері негізделді;

- объектілерді ру кезіндегі «тапсырысшы – жобалаушы – бас мердігер – материалдар мен жабдытарды жеткізіп беруші» жйесіні зара рекеттестігін алыптастыруа негізделген рылыстаы шыындарды басаруды тиімділігін арттыруды йымдастыру-экономикалы принциптері келтірілді;

- бухгалтерлік проводкаларды рылымын жетілдіру жадайларындаы рылыс процесіне атысатын шаруашылы субъектілерді ызметін пайдалыын арттыру негізінде объектілерді ру кезіндегі инвестицияларды басаруды тиімді нысаны зерттеп дайындалды;

- инвестицияларды басаруды аутсорсингтік нысаны кезіндегі рылыс процесіне ызмет ету бойынша шаруашылы операциялар шоттарыны жетілдірілген корреспонденциясы сынылды;

- рылыстаы инвестицияларды басару жйесіне атысушыларды ызметін тртіпке салатын шыындарды басару мен есептеуді алдаы уаыттаы нысандары белгіленіп, сол жадайларды олданудан келетін экономикалы тиімділік есептелінді.

Зерттеу нтижелеріні ылыми-тжірибелік маыздылыы ксіпорын дегейіндегі инвестициялы-рылыс ызметке атысушыларды зара рекеттестігін басаруды жйесін алыптастыру жне дамыту кезінде диссертацияны теориялы ережелері мен діскерлік аидаларын пайдалану ммкіндігінен трады.

Енгізу нтижелері. Зерттеуді негізгі ережелері жне сыныстары авторды атысуымен Тркістан, Самаран, Алматы жне Бишкек алаларында ткен халыаралы, республикалы ылыми-тжірибелік конференцияларда баяндалып, Шымкент аласындаы «АЗСрылыс» жне Тркістан аласындаы «ТуркестанЮГстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді ызметтерінде, сондай-а.А.Ясауи атындаы Халыаралы аза-трік университеті «Менеджмент жне маркетинг» кафедрасыны оу процесінде олданыс тапты.

Жмысты жариялануы. Жалпы автормен 42 ылыми ебек жарияланды, оны ішінен 1 монография, 19 оу жне оу-дістемелік рал. Диссертация таырыбы бойынша диссертациялы зерттеуді негізгі ойлары мен пікірлері 36 ылыми ебектерінде жарияланды, оны ішінен халыаралы жне республикалы конференцияларда 7 жмыс (оларды арасында жаын шет елдерінде - 2) баяндалып, Р Білім жне ылым Министрлігіні білім жне ылым саласында баылау жргізу жніндегі Комитетімен сынылан басылымдарда – 9 жмыс жарияланды.Жмысты рылымы. Диссертация кіріспе, ш блім, жалпы ережелер мен сыныстар жне 149 атаулары бар дебиеттер тізімінен трады. Диссертацияны мтінінде 44 кесте, 26 срет жне 14 осымша бар.

Resume


Abdushukurov Rashid Suleymanovich


Perfection of management and organization of the account of investment activity (on materials of the building enterprises The Southern-Kazakhstan area) 08.00.05 - economy and management of a national economy (on branches and fields of activity) and 08.00.12 - Book keeping, audit, statistics


The purpose and research problems. The purpose of dissertational research is development of methodical and practical bases of formation and development of a control system by investments in a building complex on the basis of perfection of the organization of interaction of participants of investment-building activity within the framework of realization of a control system «under ready object». In this connection the basic attention is given to organizational and economic aspects of process of investment.

Object of research. The investment-building enterprises of the Southern - Kazakhstan area, in particular, Open Company «AZSkurilis» in Shymkent and «TurkestanYugstroi» in Turkestan.

Object of research is the system of economic mutual relations of participants of construction in connection with transition to management of investments by a principle of erection of objects «under ready object».

Methodological and theoretical basis of research are: scientific development of scientists - economists in the field of management of investment-building activity at a level of the separate enterprises, both in domestic economy, and in economy of foreign countries, normative and acts of Republic Kazakhstan on questions of the organization of investment-building activity, and also scientific publications on problems of development of investment potential at a microlevel.

Specification-information basis of research are: legal certificates of Republic Kazakhstan, Decrees of the president of Republic Kazakhstan, the Decision of the government of the Republic Kazakhstan, the Agencies given regional management according to Republic Kazakhstan, and also annual reports of Open Company «AZSkurilis» in Shymkent and «TurkestanYugstroi» in Turkestan.

Scientific novelty of results of research consists in system engineering management by investments in capital construction in conditions of market relations. To the basic results making scientific novelty of research, it is possible to relate the following:

- The major factors influencing efficiency of investment-building activity are determined;

- Principles of the system approach to management of investments in capital construction in conditions of perfection of the account of expenses at a microlevel are proved;

- Organizational - economic principles of increase of a management efficiency by expenses in the construction, interactions of system based on formation «the customer - the designer - the general contractor - suppliers of materials and the equipment» are formulated at construction of objects;

- The effective form of management is developed by investments at construction of objects on the basis of rationalization of activity of the managing subjects participating in building process in conditions of perfection of structure accounting of posting;

- The advanced correspondence of accounts of economic operations on service of building process at autoscoring is offered to the form of management by investments;

- Perspective forms of management and the account of the expenses are determined, regulating activity of participants in a control system of investments in construction and economic benefit of application of these conditions is designed.

The theoretical and practical importance of work consists in an opportunity of use of theoretical positions and methodical principles of the dissertation at formation and development of control systems of interaction of participants investment-building activity at a level of the enterprise.

Approbation of work. The basic scientific positions of the dissertation, conclusions and offers were reported at the international, republican scientific - practical conferences, «Management and marketing» the International kazakh-turkish university of a name of H.A.Jasavi have found the practical application in activity of Open Company «AZSkurilis» in Shymkent and «TurkestanYugstroi» in Turkestan, and also in educational process of faculty.

The publication of work. Including on a theme of the dissertation substantive provisions of dissertational research are published in 36 proceedings, including at the international and republican conferences of 7 works (from them in the countries of near abroad - 2), in the editions recommended Committee under the control over sphere of education and science MES of RK - 9 works.

Structure of work. The dissertation will consist of the introduction, three chapters, the general conclusions and recommendations, the list of the used sources containing 149 names. In the text there are 44 tables, 26 pictures and 14 appendices.


АБДУШУКУРОВ РАШИД СУЛЕЙМАНОВИЧ

Совершенствование управления и организация учета инвестиционной деятельности (на материалах строительных предприятий

Южно-Казахстанской области)

Подписано к печати 17 октября 2009 г.

Формат 64х80 1/16. Объем – 1,5 усл. печ. л.

Бумага офсетная №1. Печать офсетная.

Тираж 100 экз. Заказ № 1789

__________________________________________________________________

Отпечатано в типографии «Туран» при МКТУ им.Х.А.Ясави

г.Туркестан, Университетский городок

ДЛЯ ЗАМЕТОКPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 

Похожие работы:


 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.